Nurmijärven Latu ry:n valmisteilla olevat uudet säännöt

NURMIJÄRVEN LADUN VALMISTEILLA OLEVAT UUDET SÄÄNNÖT (VAATIVAT 2
KOKOUSTA, TARKOITUS KÄSITELLÄ  VUONNA 2019 KEVÄT- JA SYYSKOKOUKSESSA)

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Nurmijärven Latu ja Polku ry,
ja sen kotipaikka on Nurmijärvi.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Ladun jäsenyhdistyksenä edistää kaikenikäisten ulkoilua ja
liikunnallista elämäntapaa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
* järjestää ulkoilu- ja liikuntatoimintaa ja tekee tunnetuksi ulkoilun eri muotoja
* tekee ulkoiluun ja liikuntaan liittyvää vaikuttamistyötä
* tekee aktiivista yhteistyötä ulkoilun ja liikunnan eri toimijoiden kanssa
* hankkii tietoa ulkoilusta ja tekee tunnetuksi ympärivuotisen ulkoilun harjoittamisen merkitystä
ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle
* harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
* järjestää ulkoiluun ja liikuntaan liittyviä koulutuksia
* kouluttaa vastuuhenkilöitä ulkoilu-, liikunta- ja yhdistystoiminnassa sekä tapahtumien
järjestämisessä
* ylläpitää mahdollisuuksien mukaan liikuntapaikkoja.
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi
– järjestää arpajaisia, keräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia
– vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja
– hakea avustuksia
– hankkia, omistaa ja myydä kiinteistöjä, osakkeita ja arvopapereita
– harjoittaa liikuntapalvelu-, majoitus- ja ravitsemusliiketoimintaa sekä kioskikauppaa
– välittää ja vuokrata jäsenilleen harrastusvälineitä.

3§ Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen
yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat
jäsenet hyväksyvät hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen
esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut
yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen
kokouksessa kutsua henkilö, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti yhdistyksen puheenjohtajana
ja joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
Varsinaiset jäsenet voivat kuulua eri jäsenluokkiin, joiden jäsenmaksut syyskokous päättää:
– henkilöjäsen
– yhteisöhenkilöjäsen on henkilöjäsen, jonka jäsenmaksun maksaa toinen yhteisö (esim. jäsenen
työnantaja)
– rinnakkaisjäsen on henkilö, joka kuuluu varsinaisena jäsenenä johonkin toiseen Suomen Ladun
jäsenyhdistykseen
– perhejäsen asuu samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa
– nuorisojäsen on iältään alle 20 vuotta
– opiskelijajäsen on opiskelija, joka on iältään alle 29 vuotta ja on ilmoittanut pyydetyt opiskelutiedot
jäsenrekisteriin.
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen
kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroavalle jäsenelle ei palauteta maksettuja jäsen- tai
liittymismaksuja.
Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan
vuoden ajalta neljän kuukauden kuluessa ensimmäisen laskun eräpäivästä.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen on
1) jättänyt suorittamatta jäsenmaksunsa tai muutoin jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin on
yhdistykseen liittyessään sitoutunut.
2) menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.
Erottamispäätöksessä on mainittava sen peruste. Jäsenellä on oikeus saattaa erottamispäätös
yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi. Kirjallinen valitus on osoitettava yhdistyksen kokoukselle ja
jätettävä hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun jäsen on saanut
tietoonsa erottamispäätöksen. Erottamisasia on mainittava yhdistyskokouksen kokouskutsussa.
Jos yhdistyksen kokous, kuultuaan hallitusta ja erotettua sekä hankittuaan muut tarpeellisiksi
katsomansa selvitykset, hyväksyy hallituksen erottamispäätöksen, se tulee voimaan heti. Muussa
tapauksessa erottamispäätös raukeaa.
Ennen näiden sääntöjen voimaantuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4§ Liittymis- ja jäsenmaksu
Yhdistyksen liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun eri jäsenryhmille ja -luokille määrää
yhdistyksen syyskokous. Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja on vapautettu jäsenmaksusta.
Liittymismaksu on kertaluontoinen eikä sitä palauteta.

5§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-10
muuta varsinaista jäsentä sekä 0-7 varajäsentä. Puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja varajäsenet
valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Vuosittain puolet hallituksen varsinaisista ja
varajäsenistä on erovuorossa. Henkilö voi toimia hallituksen puheenjohtajana korkeintaan kuusi
peräkkäistä kalenterivuotta. Hallituksen puheenjohtajan, jäsenen ja varajäsenen on oltava
yhdistyksen jäsen.
Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan
sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat
luottamushenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet
hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan
ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen on yhdistyslain, muiden lakien, näiden sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan
huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita.

Hallitus:
● johtaa yhdistyksen toimintaa
● edustaa yhdistystä
● valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan
sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat luottamushenkilöt
● valitsee edustajat Suomen Latu ry:n ja muiden järjestöjen kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin
● hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta ja huolehtii, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen
● kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee kokouksissa käsiteltävät asiat
● nimeää avukseen tarpeelliset toimikunnat ja työryhmät ja määrittelee niiden jäsenet ja tehtävät
● hyväksyy ja erottaa yhdistyksen varsinaiset jäsenet
● antaa tarvittaessa nimenkirjoitusoikeuden
● tekee yhdistyksen kokoukselle ehdotukset kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten kutsumisesta
● hyväksyy yhdistystä koskevat sopimukset ja sitoumukset niissä puitteissa, jotka yhdistyksen
toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä yhdistyksen kokouksen päätökset mahdollistavat
● päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä

6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä
sihteerin tai muun hallituksen määräämän henkilön kanssa.

7§ Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksellä on vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous
pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan hallituksen niin päättäessä etäosallistua myös
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä,
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa
läsnäolo- ja puheoikeus.

9§ Kokouskutsut
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus, joka myös määrää kokouksen ajan ja
paikan.