Nurmijärven Ladun säännöt

Nurmijärven Latu ry.

 

Säännöt

 

1 §             Yhdistyksen nimi on Nurmijärven Latu ry. ja sen kotipaikka on Nurmijärvi

2 §             Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Latu ry:n jäsenyhdistyksenä

toiminnallaan vakiinnuttaa ensisijaisesti luonnossa tapahtuva kunto- ja

virkistysliikunta sekä retkeily yleiseksi tavaksi sekä edistää ulkoilukulttuuria ja ulkoilun hyviä tapoja.

 

3 §                Tarkoitustaan toteuttaakseen yhdistys

 • Hankkii ja jakaa tietoa liikunnasta ja retkeilystä ja tekee
 • tunnetuksi ympärivuotisen liikunnan merkityksen ihmisen   hyvinvoinnille ja terveydelle
 • järjestää koululutusta, tempauksia, leirejä ja vaelluksia
 • tekee yhdistyksen toiminta-ajatusta tukevia aloitteita, esityksiä ja suunnitelmia sekä osaltaan toteuttaa niitä
 • harjoittaa yhteistoimintaa samojen periaatteiden mukaan     toimivien koti- ja ulkomaisten yhteisöjen kanssa
 • hankkii ja ylläpitää toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, laitoksia ja huoneistoja
 • kilpailutapahtumista ainoastaan yhdistyksen tarkoitusta tunnetuksi tekevät kilpailut kuuluvat yhdistyksen toimintaan.

 

Aatteellisen toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
 • järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia
 • harjoittaa kioski- ja kahvilaliikettä ja pitopalvelutoimintaa
 • harjoittaa majoitus- ja ravintolaliikettä
 • välittää ja vuokrata jäsenilleen harrastusvälineitä.

 

4 §

 Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut, hallituksen hyväksymä henkilö.

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut, hallituksen hyväksymä henkilö.

Yhdistyksen jäsenet ovat

 • Varsinaisia jäseniä, jotka maksavat syyskokouksen   määräämän vuotuisen jäsenmaksun
 • kannattajajäseniä, jotka maksavat kannattajajäsenmaksun, jonka alarajan syyskokous vuosittain määrää. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
 • kunniajäseniä, kunniajäseneksi voidaan valita varsinainen jäsen, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi. Kunniajäsenen valitsee yhdistyksen kokous. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

5 §

Yhdistyksellä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja joko keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Yhden läsnä olevista on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on yksi kalenterivuosi valintapäätöstä seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta valintapäätöstä seuraavan kalenterivuoden alusta lukien. Hallituksen varsinaisista jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa. Varajäsenten toimikausi on kalenterivuosi.

 

Hallitus:

 • Johtaa ja valvoo yhdistyksen toimintaa
 • valitsee edustajat Suomen Latu ry:n ja muiden järjestöjen kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin
 • hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta
 • hyväksyy ja erottaa yhdistyksen jäsenet
 • kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset, valmistelee yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja huolehtii päätösten täytäntöönpanosta
 • valitsee avukseen tarpeelliset jaostot ja työryhmät
 • antaa tarvittaessa nimenkirjoitusoikeuden
 • hyväksyy yhdistystä koskevat sopimukset ja sitoumukset niissä puitteissa, jotka yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä yhdistyksen kokouksen päätökset mahdollistavat
 • huolehtii yhdistyksen tiedotustoiminnasta´.

 

6 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi sihteerin tai sen toimihenkilön kanssa, jolle hallitus on myöntänyt nimenkirjoitusoikeuden.

 

7 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksellä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajien toimikausi on yksi kalenterivuosi valintapäätöstä seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.

 Edellisen tilikauden tilinpäätös on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Tilintarkastajien on viimeistään kaksi viikkoa ennen mainittua kokousta annettava hallitukselle lausunto toiminnan ja tilien tarkastamisesta.

 

8 §

Yhdistyksellä on vuosittain kaksi varsinaista kokousta; kevätkokous, joka pidetään helmi- maaliskuussa, ja syyskokous, joka pidetään loka-marraskuussa.

 

9 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään hallituksen kutsusta tarvittaessa tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää.

Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun sitä edellä mainitulla tavalla on pyydetty.

 

10 §

Kokouskutsu on julkaistava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko yhdistyksen syyskokouksen päättämässä paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai lähetettävä kirjeenä jäsenrekisteriin merkityllä osoitteella. Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetusta asiasta on tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

 

11§

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1.  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi     pöytäkirjantarkastajaa ja vähintään kaksi ääntenlaskijaa.
 2. Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Esitetään edellistä tilikautta koskeva tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä esitetään tilintarkastajien lausunto
 4. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.
 5. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

12 §

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksipöytäkirjan tarkastajaa ja vähintään kaksi ääntenlaskijaa.
 2. Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Hyväksytään seuraavaa tilikautta koskeva toimintasuunnitelma.
 4. Päätetään seuraavaa tilikautta koskevat jäsenmaksut ja kannattajajäsenmaksut.
 5. Päätetään seuraavana tilikautena maksettavien palkkioiden ja kulukorvausten perusteet.
 6. Hyväksytään seuraavaa tilikautta koskeva talousarvio.
 7. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi toimintakaudeksi.
 8. Valitaan yksivuotiskaudeksi hallituksen puheenjohtaja
 9. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja kaksi varajäsentä vuosittain
 10. Valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat vuosittain
 11. Päätetään, miten yhdistyksen kokouskutsut sääntöjen 10 §:n mukaan, ja muut tiedonannot , julkaistaan
 12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

13 §

Yhdistyksen kiinteän ja irtaimen omaisuuden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja vuokralle ottamisesta tai antamisesta sekä kiinnittämisestä tai panttaamisesta päättää hallitus yhdistyksen kokouksen antamin valtuuksin.

 

14 §

Näiden sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa perättäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on yhdistyksen varsinainen kokous. Päätös tulee voimaan, jos molemmissa kokouksissa muutosta tai purkamista on kannattanut vähintään ¾ äänestyksessä annetuista äänistä.

 

15 §

Jos yhdistys puretaan, sen varat on käytettävä purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen tarkemmin määrittämällä tavalla yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan. Samoin varat on käytettävä, jos yhdistys lakkautetaan.