Nurmijärven Latu ja Polku ry:n säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Nurmijärven Latu ja Polku ry, ja sen kotipaikka on Nurmijärvi.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Ladun jäsenyhdistyksenä edistää kaikenikäisten ulkoilua ja
liikunnallista elämäntapaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
* järjestää ulkoilu- ja liikuntatoimintaa ja tekee tunnetuksi ulkoilun eri muotoja
* tekee ulkoiluun ja liikuntaan liittyvää vaikuttamistyötä
* tekee aktiivista yhteistyötä ulkoilun ja liikunnan eri toimijoiden kanssa
* hankkii tietoa ulkoilusta ja tekee tunnetuksi ympärivuotisen ulkoilun harjoittamisen merkitystä
ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle
* harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
* järjestää ulkoiluun ja liikuntaan liittyviä koulutuksia

* kouluttaa vastuuhenkilöitä ulkoilu-, liikunta- ja yhdistystoiminnassa sekä tapahtumien
järjestämisessä
* ylläpitää mahdollisuuksien mukaan liikuntapaikkoja.

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi
– järjestää arpajaisia, keräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia
– vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja
– hakea avustuksia
– hankkia, omistaa ja myydä kiinteistöjä, osakkeita ja arvopapereita
– harjoittaa liikuntapalvelu-, majoitus- ja ravitsemusliiketoimintaa sekä kioskikauppaa
– välittää ja vuokrata jäsenilleen harrastusvälineitä.

3§ Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen
yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat
jäsenet hyväksyvät hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen
esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut
yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen
kokouksessa kutsua henkilö, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti yhdistyksen puheenjohtajana
ja joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Varsinaiset jäsenet voivat kuulua eri jäsenluokkiin, joiden jäsenmaksut syyskokous päättää:
– henkilöjäsen
– yhteisöhenkilöjäsen on henkilöjäsen, jonka jäsenmaksun maksaa toinen yhteisö (esim. jäsenen
työnantaja)
– rinnakkaisjäsen on henkilö, joka kuuluu varsinaisena jäsenenä johonkin toiseen Suomen Ladun
jäsenyhdistykseen
– perhejäsen asuu samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa
– nuorisojäsen on iältään alle 20 vuotta
– opiskelijajäsen on opiskelija, joka on iältään alle 29 vuotta ja on ilmoittanut pyydetyt opiskelutiedot
jäsenrekisteriin.

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen
kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroavalle jäsenelle ei palauteta maksettuja jäsen- tai
liittymismaksuja.

Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan
vuoden ajalta neljän kuukauden kuluessa ensimmäisen laskun eräpäivästä.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen on
1) jättänyt suorittamatta jäsenmaksunsa tai muutoin jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin on
yhdistykseen liittyessään sitoutunut.
2) menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.
Erottamispäätöksessä on mainittava sen peruste. Jäsenellä on oikeus saattaa erottamispäätös
yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi. Kirjallinen valitus on osoitettava yhdistyksen kokoukselle ja
jätettävä hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun jäsen on saanut
tietoonsa erottamispäätöksen. Erottamisasia on mainittava yhdistyskokouksen kokouskutsussa.
Jos yhdistyksen kokous, kuultuaan hallitusta ja erotettua sekä hankittuaan muut tarpeellisiksi
katsomansa selvitykset, hyväksyy hallituksen erottamispäätöksen, se tulee voimaan heti. Muussa
tapauksessa erottamispäätös raukeaa.

Ennen näiden sääntöjen voimaantuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Yhdistyksen liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun eri jäsenryhmille ja -luokille määrää
yhdistyksen syyskokous. Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja on vapautettu jäsenmaksusta.
Liittymismaksu on kertaluontoinen eikä sitä palauteta.

5§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-10
muuta varsinaista jäsentä sekä 0-7 varajäsentä. Puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja varajäsenet
valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Vuosittain puolet hallituksen varsinaisista ja
varajäsenistä on erovuorossa. Henkilö voi toimia hallituksen puheenjohtajana korkeintaan kuusi
peräkkäistä kalenterivuotta. Hallituksen puheenjohtajan, jäsenen ja varajäsenen on oltava
yhdistyksen jäsen.

Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan
sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat
luottamushenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet
hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan
ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen on yhdistyslain, muiden lakien, näiden sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan
huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita.

Hallitus:

● johtaa yhdistyksen toimintaa
● edustaa yhdistystä
● valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan
sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat luottamushenkilöt
● valitsee edustajat Suomen Latu ry:n ja muiden järjestöjen kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin
● hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta ja huolehtii, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen

● kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee kokouksissa käsiteltävät asiat
● nimeää avukseen tarpeelliset toimikunnat ja työryhmät ja määrittelee niiden jäsenet ja tehtävät
● hyväksyy ja erottaa yhdistyksen varsinaiset jäsenet
● antaa tarvittaessa nimenkirjoitusoikeuden
● tekee yhdistyksen kokoukselle ehdotukset kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten kutsumisesta
● hyväksyy yhdistystä koskevat sopimukset ja sitoumukset niissä puitteissa, jotka yhdistyksen
toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä yhdistyksen kokouksen päätökset mahdollistavat
● päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä

6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä
sihteerin tai muun hallituksen määräämän henkilön kanssa.

7§ Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksellä on vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous
pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan hallituksen niin päättäessä etäosallistua myös
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä,

kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa
läsnäolo- ja puheoikeus.

9§ Kokouskutsut

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus, joka myös määrää kokouksen ajan ja
paikan.

Kokouskutsu on julkaistava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta yhdistyksen
kokouksen päättämällä tavalla sähköisesti tai paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai
jäsenille erikseen toimitettavalla kirjeellä.

Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetusta asiasta on tehtävä kirjallinen
esitys hallitukselle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta.

10§ Yhdistyksen kokousasiat

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään edellistä tilikautta koskeva tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja
toimintakertomuksen, sekä esitetään toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, sekä niistä

toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilinpäätös antavat aihetta
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. Päätetään kokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Käsitellään ja vahvistetaan hallituksen esitys seuraavaa tilikautta koskevaksi
toimintasuunnitelmaksi
6. Päätetään seuraavaa tilikautta koskevat liittymis- ja jäsenmaksut
7. Päätetään seuraavana tilikautena hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille/tilintarkastajille
maksettavista palkkioista ja kulukorvausten perusteista
8. Käsitellään ja vahvistetaan seuraavaa tilikautta koskeva talousarvio
9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
11. Valitaan hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet erovuoroisten tilalle
12. Valitaan 1-2 toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa seuraavaksi tilikaudeksi ja heille
henkilökohtaiset varatoiminnantarkastajat/varatilintarkastajat
13. Päätetään yhdistyksen kokouskutsujen ja muiden tiedonantojen julkaisutavasta
14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
15. Päätetään kokous

11§ Ylimääräinen kokous

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään hallituksen kutsusta, kun se katsoo siihen olevan
aihetta, tai kun vähintään 1/20 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai vähintään 10
äänioikeutettua jäsentä sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää. Myös
yhdistyksen kokous voi päättää ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta.

Ylimääräinen kokous on pidettävä enintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun sitä edellä
mainituin tavoin on pyydetty.

Ylimääräisen kokouksen esityslista on lähetettävä jäsenille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen
kokousta. Kokouskutsu toimitetaan jäsenille kuten 9§:ssä määrätään.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi
käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Säännöt löytyy myös allaolevasta linkistä!

NurLa säännöt